Prijímacie skúšky

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre nasledujúci školský rok v súlade s ustanoveniami novely školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania prihlášok: do 20. marca 2024

Termín prijímacích skúšok, 1. kolo: 29. apríla 2024 alebo 9. mája 2024

Podľa § 66 odseku 6 v prípade nenaplnenia počtu miest žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade o konaní prijímacej skúšky v ďalšom termíne podľa kritérií z prvého kola.

Termín prijímacích skúšok, 2. kolo: 18. júna 2024 

 

Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

stiahnuť dokument (pdf)

 

Postup pri podávaní prihlášky /pre žiakov ZŠ i starších uchádzačov/

stiahnuť dokument (pdf)

Prihláška na vzdelávanie v strednej škole

 stiahnuť dokument (pdf)

Pokyny k vyplňovaniu formulárov: Prihláška na vzdelávanie v strednej škole

stiahnuť dokument (pdf)

Príloha č. 1: Zoznam použitých kódov

stiahnuť dokument (pdf)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

stiahnuť dokument (pdf)
 Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2025/2026 stiahnuť dokument (pdf)