Účelom je stanoviť pravidlá výchovno-vzdelávacieho procesu a vnútornej organizácie štúdia, vytvoriť žiakom priaznivé podmienky pre získavanie vzdelania poskytovaného konzervatóriom.

Postup pri vyžiadaní odpisu vysvedčenia, dokladu o získanom vzdelaní. Pri strate vysvedčenia, dokladu o získanom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, absolventský diplom, vysvedčenie o absolventskej skúške)