Rozpis komisionálnych skúšok

Rozpis komisionálnych skúšok žiakov v školskom roku 2020/2021

23. august 2021 /pondelok/ pdf dokument 
   


 V zmysle článku 6 bod (5) Vnútorného poriadku školy „ žiak pri komisionálnej skúške predloží komisii k nahliadnutiu rozhodnutie, ktorým riaditeľ školy povolil/nariadil vykonať komisionálnu skúšku“.