Výsledky prijímacieho konania

Výsledky 2.kola prijímacieho konania na Konzervatórium pre školský rok 2019/2020

 
Talentové skúšky v bodoch kód žiaka vyhovel nevyhovel tal.skúške
19 822977 vyhovel
0 822924 nevyhovel
     

 
 
 
 
V Žiline 18.03.2019
Mgr.art. Milan Oravec, ArtD.
riaditeľ školy