Kritériá pre prijímacie skúšky

Kritériá prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov o štúdium pre nasledujúci školský rok v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

652001 - KRITÉRIÁ NA PRIJATIE pre šk.rok 2018-19

(budú zverejnené v aktuálnom období)

pdf dokument