Na základe vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách s účinnosťou od 1. septembra 2009 sa na konzervatóriách študuje v nasledovných študijných odboroch a zameraniach:

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

Podkategórie