Vnútorný poriadok školy

Účelom je stanoviť pravidlá výchovno-vzdelávacieho procesu a vnútornej organizácie štúdia, vytvoriť žiakom priaznivé podmienky pre získavanie vzdelania poskytovaného konzervatóriom.

Vnútorný poriadok školy pre žiakov Konzervatória je vypracovaný v nadväznosti na zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách, zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŠ SR č. 319/2008 Z.z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov a zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vnútorný poriadok školy pre žiakov Konzervatória    

stiahnúť dokument 

 

 

Students Review

Maick Zamal

Maick Zamal

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc

Paul Croves

Paul Croves

Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio

Popular Course