Dôležité správy:

Mesačný plán

Školský rok 2016/2017   Konzervatórium v Žiline  
    Plán práce na jún, júl, august  2017   KONZA-184/2017-006
           
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
                                   Pravidelné akcie Pond. ZBOROVÝ  SPEV A-8, NKS 13,40 - 15,20 Sedlický/Vrškový
  MIEŠANÝ ZBOR KSLÁ 13,40 - 15,20 Seidl
  ŠKOLSKÝ  SYMFONICKÝ  ORCHESTER NKS 16,2o - 19,3o Sedlický A.
  UPI + UPV odd. cirkevnej hudby A-11 10,55 Muška
  UPI + UPV klavír KSLÁ 10,55 Fraňová
  UPI + UPV klavír KSLÁ 11,5o Turská
  UPI  odd. CH, akordeón A-11 10,55 Muška
  IS odd. CH, akordeón A-11 11,5o Gáborová
Utorok Flautový súbor KSLÁ 7,05 . 7,50 Sršeň
  BIG BAND A-19 15,3o Pastírik
  UPI + UPV drevá, plechy KSLÁ 10,55 Hanáček
  UPI+ UPV struny, sláky KSLÁ 11,5o Soviarová
  HVS - akordeón (2.-6.roč.) B-213 15,3o-16,15 Gajan
Streda MALÁ DYCHOVKA A-19 13,40 - 15,20 Oboňa
  UPV spev /5., 6.ročník/ A-8 8,55 Sedlický
  IS klavír KSLÁ 8,55 Chmeliarová
  UPI + UPV sláky, struny KSLÁ 10,55 Kudja
  IS sláky, struny KSLÁ 11,5o Kudja
  Flautový súbor KSLÁ 14,35 - 15,2o Sršeň
Štvrtok UPI + UPV organ, akordeón KSLÁ 8,oo Halačová
  UPI + UPV plechy, drevá KSLÁ 10,55 Oboňa
  IS drevá, plechy KSLÁ 11,5o Hanáček
  UPI + UPV spev /1.- 4.ročník/ KSLÁ 13,4o Gráf
  IS spev KSLÁ 14,35 Safončíková
2.6. Piatok Termín zaslania prihlášok do 2.kola tal.skúšok     Linetová
5.6. Pond. Abs. skúšky žiakov 6.roč. /CH,organ,cim.,sax/ A19,25,ZUŠ dľa rozpisu ved.školy
    Výročné skúšky HnK /PK/ - 2. ročník B-115,410 9,oo Turská
    Koncert oddelenia plechových dych.nástrojov KSLÁ 16,3o Oboňa
6.6. Utorok Abs. skúšky žiakov 6.ročníka /klavír, spev/ A19,25,ZUŠ dľa rozpisu ved.školy
    Výročné skúšky HnK /PK/ - 5. ročník B-115 9,3o Turská
    Verejný koncert NKS 17,oo Priečinská
7.6. Streda Abs. skúšky žiakov 6.ročníka /Klavír,sláky/ A19,25,ZUŠ dľa rozpisu ved.školy
    Flautový súbor - koncert v Čadci   9,oo  
8.6. Štvrtok Výročné skúšky HnK /PK/ - odd.dirigovania B-115 9,oo Turská
    Flautový súbor - koncert v Čadci   17,oo  
    8.-11.6.Medzinárodné interpretačné dni klasickej      
    gitarovej hry - Banská Štiavnica      
9.6. Piatok Výročné skúšky - plechy /Kočický/ B-404 9,oo Oboňa
    Výročné skúšky HnK /PK/ - 1. ročník B-115,410 9,oo Turská
12.jún Pond. Abs. skúšky žiakov 6.ročníka /struny/ A19,25,ZUŠ dľa rozpisu ved.školy
    12.-20.6.17 výročné skúšky žiakov 1.,2.,3.,5. r.      
    Výočné skúšky - sláčiky -  1. a 5.ročník B-317 8,oo Guttenová
    Výročné skúšky HnK /PK/ - 3. ročník B-115,410 9,oo Turská
    Výročné skúšky - drevá - 1.roč. B-208 9,oo Sršeň
    Výročné skúšky - plechy - 5.ročník  /bicie/ B-404,17 9,oo Oboňa
    Výchovný koncert - org.ŽSK NKS 9,oo a 10,3o Albertová
    Záverečné preskúšanie z FHHA - 1.ročník KSLÁ 15,3o Oboňa
13.6. Utorok Abs. skúšky žiakov 6.ročníka /bicie, spev/ A19,25,ZUŠ dľa rozpisu ved.školy
    Výročné skúšky - drevá - 2.ročník B-208 9,oo Sršeň
    Výročné skúšky - plechy - 5.ročník B-404 9,oo Oboňa
14.6. Streda Abs. skúšky žiakov 6.ročníka /klavír/ A19,25,ZUŠ dľa rozpisu ved.školy
    Výročné skúšky - plechy - 3.ročník B-17,404 9,oo Oboňa
    Výročné skúšky - drevá - 3.ročník B-208 9,oo Sršeň
    Výročné skúšky - sláčiky - 2.roč. B-317 9,ooo Guttenová
    Výročné skúšky - spev - spev z listu B-306 9,3o Gráf
    Výročné skúšky - odd.CH /improv., HLOH,KOH/ A-11.kostol 9,3o Muška
pokračovanie plánu práce na jún 2017 - 2.strana
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
14.6. Streda Výročné skúšky - spev - 2.roč. B-306 10,3o Gráf
    Stretnutie s p. Melnarom  - Stonavská Barborka NKS 14,oo Gráf
    Organové vešpery u sv.Barbory - odd.CH kostol sv.B. 18,oo  
15.6. Štvrtok Výročné skúšky - plechy - 2.ročník B-17,404 8,3o Oboňa
    Výročné skúšky - drevá - 5.ročník B-208 8,3o Sršeň
    Výročné skúšky - struny -  3.,5. ročník B-517 9,oo Labant
    Výročné skúšky - akordeón /HSU,HNZ,HPN/ B-213 9,oo Halačová
    Výročné skúšky - klavír - 5. ročník NKS 9,oo Fraňová
    Výročné skúšky - spev /herectvo/ KSLÁ 9,3o Gráf
    Výročné skúšky - odd.CH - skladba A-8 10,oo Muška
    do 15.6. predmetové komisie schvaľujú návrhy tém APP   ved. PK
16.6. Piatok Výročné skúšky - klavír - 2.ročník KSLÁ 8,3o Fraňová
    Výročné skúšky - sláčiky - 3.ročník B-317 9,oo Guttenová
    Výr.skúšky - akordeón -1.,2.,3.roč. /HOŠ,PHOŠ/ B-213 9,oo Halačová
    Výročné skúšky - spev - 1.roč. B-306 10,3o Gráf
19.6. Pond. Výročné skúšky - klavír - 1.ročník KSLÁ 8,3o Fraňová
    Výročné skúšky - struny - 1., 2.ročník /gitara/ B-517 9,oo Labant
    Výročné skúšky - plechy - 1. ročník B-17,404 9,oo Oboňa
    Výročné skúšky - spev - 3. a 5.ročník B-306 12,3o Gráf
    Slávnostné oceňovanie žiakov SŠ /ŽSK/ NKS 12,oo Albertová
    Koncert mimoriadnych žiakov KSLÁ 17,oo Priečinská
20.6. Utorok 2.kolo talentových skúšok A.B,C 10,oo ved.školy + odd.
    Výročná skúška - 1.ročník - harfa B-517 11,oo Labant
    Zasadnutie talentovej komisie + UR A-25 12,45 členovia TK
    Odovzdanie návrhov tém APP pre šk.rok 2017/18 p.Priečinskej     ved.PK
    Výročné skúšky - klavír - 3.ročník KSLÁ 13,oo Fraňová
    Výročné skúšky - OCH - organ A-11,kostol 13,oo Muška
21.6. Streda Výročné skúšky z dirigovania - CH + dirigenti A-8 9,oo Muška
    Zápis známok 1.,2.,3.,5. roč. do klasif.katalógov "C" do 12,oo vyučujúci
    Kontrola známok vedúcimi oddelení "C" do 14,oo ved.oddelení
22.6. Štvrtok Do 22.6. termín vrátenia výpožičiek zo ŠHK - žiaci 1.- 6.roč. +pedag. /okrem 4.r./     Fojtíková
23.6. Piatok Porada triednych učiteľov zbor."C" 11,45 Švandová
    Pedagogická rada + klasif.porada1.,2.,3. a 5.roč. KSLÁ 12,45 vedenie školy
26.6. Pond. Porada klavírneho oddelenia B-207 10,55 Fraňová
    Organy v Rakúsku -Salzburg,Graz, odd.CH, 22.-24.6.      
29.6. Štvrtok Odovzdanie pedagogickej dokumentácie     pedagógovia
    "Štúdio mladých" NKS 9,oo-13,oo Brezániová
30.6. Piatok Slávnostné vyradenie absolventov + ukonč.šk.roka                NKS 10,oo vedenie školy
    Odovzdávanie vysvedčení "C" po sláv.ukonč. tr.pedagógovia
    do 30.6. zaslanie výr.správ PK el.poštou na štud.oddelenie     ved.predm.komisií
    do 30.6. UR schváli návrhy tém  APP žiakov 5.ročníka     UR
    Koniec druhého polroka      
           
pokračovanie plánu práce na  júl - august 2017
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
3.7. Pond. Vyhodnocovacia porada KSLÁ 10,oo ved.školy
    guláš - areál Konzervatória - pri budove "A" areál Konz. po vyh.porade ved.školy+ZO
4.7. Utorok Začiatok čerpania dovoleniek počas letných prázdnin      
           
24.8. Štvrtok Nástup pedagógov do školy      
    Porada pedagogických zamestnancov                     KSLÁ 9,oo ved.školy
    Dodatočné, over. a opravné komis.skúšky dľa rozpisu    B,C od 9,3o vyučujúci
    Školenie BOZP a PO všetkých zamestnancov školy KSLÁ po skúškach Štaffen
    Školenie členov požiarnych hliadok             KSLÁ po školení Štaffen
25.8. Piatok Dodatočné, over. a opravné komis.skúšky dľa rozpisu      B,C 8,oo vyučujúci
    Pedag.rada + klasifik. porada dodat.a opr.skúšok  KSLÁ 13,oo ved.školy
           
4.9. Pond. Slávnostné otvorenie školského roka                      NKS 10,oo vedenie školy

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK   2016-2017 16. 11. 2016  8. ročník gitarovej s...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80