Dôležité správy:

Mesačný plán

Školský rok 2017/2018   Konzervatórium v Žiline  
    Plán práce na jún, júl, august  2018   KONZA-228/2018-006
           
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
                                  Pravidelné akcie Pond. ZBOROVÝ  SPEV A-8, NKS 13,40 - 15,20 Sedlický/Vrškový
  MIEŠANÝ ZBOR KSLÁ 13,40 - 15,20 Seidl
  ŠKOLSKÝ  SYMFONICKÝ  ORCHESTER NKS 15,3o - 19,3o Sedlický A.
  UPI + UPV odd. cirkevnej hudby,organa a akordeóna A-11 10,55 Muška
  UPI + UPV klavír KSLÁ 10,55 Berki
  UPI + UPV klavír KSLÁ 11,5o Turská
  IS odd. CH, akordeón A-11 11,5o Muška
  IS klavír KSLÁ 15,3o Dírer
Utorok BIG BAND A-19 15,3o Pastírik
  UPI + UPV drevá, plechy KSLÁ 10,55 Hanáček
  UPI+ UPV struny, sláky KSLÁ 11,5o Soviarová
  HSU + KOH  akordeón (2.-6.roč.) B-213,106 8,oo-9,4o Mártonová
Streda MALÁ DYCHOVKA A-19 13,40 - 15,20 Oboňa
  UPV spev /5., 6.ročník/ A-8 8,55 Sedlický
  UPI + UPV sláky, struny KSLÁ 10,55 Kudja
  IS sláky, struny KSLÁ 11,5o Kudja
Štvrtok UPI + UPV akordeón KSLÁ 8,55 - 9,4o Halačová
  UPI + UPV plechy, drevá KSLÁ 10,55 Oboňa
  IS drevá, plechy KSLÁ 11,5o Hanáček
  UPI + UPV spev /1.- 4.ročník/ KSLÁ 13,4o Gráf
  IS spev KSLÁ 14,35  
1.6. Piatok Slávn. odovzdávanie matur.vysvedčení (Gymn. Hlinská) NKS 8,-11,oo Albertová
4.6. Pond. 4.- 13.6.2018 Absolventské skúšky      
    Výročné skúšky z HnK /PK/ - 1.ročník B-410,415 9,oo Turská
    Abs.skúšky žiakov 6.roč. (H,Kt,Hs,Va) A19,25,ZUŠ podľa rozpisu ved.školy
5.6. Utorok Abs. skúšky žiakov 6.roč. /organ,CH,Gi/ A19,25,ZUŠ podľa rozpisu ved.školy
    Verejný koncert NKS 17,oo Priečinská
6.6. Streda Abs. skúšky žiakov 6.ročníka /klavír/ A19,25,ZUŠ podľa rozpisu ved.školy
    Výročné skúšky z pohybovej výchovy: 1.-3.roč. NKS 8,oo Nováková
    Výročné skúšky z HnK /PK/ - odd.dirigovania B-115 8,3o Turská
    Výročné skúšky z HnK /PK/ - 5.ročník B-115 12,oo Turská
    Výročné skúšky z HnK /PK/ - 2.ročník B-115,410 12,3o Turská
    Prehliadka nového organa vo voj.katedrále Bratislava   10,3o Muška
7.6. Štvrtok 7.-9.6.Medzinárodné interpretačné dni klasickej     Labant
    gitarovej hry - Banská Štiavnica      
8.6. Piatok Výročné skúšky z HnK /PK/ - 3.ročník B-115,410 9,oo Turská
    Schválenie návrhov tém APP predmet.komisiami     ved.odd.
11.6. Pond. Abs. skúšky žiakov 6.ročníka /bicie, klavír/ A19,25,ZUŠ podľa rozpisu ved.školy
    Výročné skúšky - drevá - 1.roč. B-208 8,oo Sršeň
12.6. Utorok 12.-20.6.18 výročné skúšky žiakov 1.,2.,3.,5. r.      
    Abs. skúšky žiakov 6.ročníka /LR, Tr/ A19,25,ZUŠ dľa rozpisu ved.školy
    Výročné skúšky - drevá - 2.ročník B-208 8,oo Sršeň
    Výročné skúšky - struny - 1.-3. ročník B-517 8,oo Labant
    Výročné skúšky - plechy - 1.ročník B-404 8,oo Oboňa
    Výročné skúšky - klavír - 1. a 3.roč. /PHOŠ,HNZ/ B-205 9,oo Berki
    Výročné skúšky - akordeón /HSU,HPN,HNZ/ B-213 9,oo Halačová
    Výročné skúšky - klavír - 5.ročník /HOŠ/ KSLÁ 13,oo Berki
    Koncert k výročiu M.Sch.Trnavského /ZUŠ Špán./ KSLÁ 17,oo Albertová
13.6. Streda Abs. skúšky žiakov 6.ročníka /spev/ A19,25,ZUŠ podľa rozpisu ved.školy
    Výročné skúšky - drevá - 5.ročník B-208 9,oo Sršeň
14.6. Štvrtok Do 14.6. termín vrátenia výpožičiek zo ŠHK - žiaci 6.roč.     Fojtíková
    Výročné skúšky - klavír - 5. a 2. ročník /PHOŠ,HNZ/ B-205 9,oo Berki
    Výročné skúšky - plechy - 5.ročník B-17,404 9,oo Oboňa
    Výr.skúšky - spev: javisková reč - 1.roč., základy NKS 9,3o Gráf
    herectva: 1.-2.roč. a operné herectvo - 3.roč.      
    Výročné skúšky - javisková reč - 2.ročník B-306 14,3o Gráf
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
15.6. Piatok Výročné skúšky - akordeón /HOŠ, PHOŠ/ B-213 8,3o Halačová
    Výročné skúšky - klavír - 2.ročník /HOŠ/ KSLÁ 9,oo Berki
    Výročné skúšky - plechy - 6.ročník B-404 9,oo Oboňa
    Výročné skúšky - struny - 5.ročník B-517 9,oo Labant
    Výročné skúšky - sláčiky - 3.ročník B-317 9,oo Guttenová
    Výročné skúšky - drevá - 3.ročník B-208 10,oo Sršeň
18.6. Pond. Výročné skúšky - klavír - 1.ročník /HOŠ/ KSLÁ 8,3o Berki
    Výročné skúšky - sláčiky - 2.ročník B-317 9,oo Guttenová
    Výročné skúšky - plechy - 2. a 3.ročník B-17,404 9,oo Oboňa
    Výr.skúšky - OCH - 1.-3.ročník /improvizácia,HLOH/ A-11 10,oo Muška
    Výročné skúšky - spev - 3.ročník /HOŠ,PHOŠ/ B-306 11,oo Gráf
    Výročné skúšky - OCH - dirigovanie A-11 13,oo Muška
    Záverečné písomné preskúšanie z FHHA /1.roč./ KSLÁ 15,3o Oboňa
    Koncert  mimoriadnych žiakov KSLÁ 17,oo Priečinská
19.6. Utorok Odovzdanie návrhov tém APP pre šk.rok 2018/19 p.Priečinskej     ved.PK
    Výročné skúšky - plechy - 1. a 2. ročník B-17,404 9,oo Oboňa
    Výročné skúšky - struny - harfa B-105 9,oo Labant
    Výročné skúšky - violončelo,kontrabas B-317 9,oo Guttenová
    2.kolo talentových skúšok A.B 10,oo ved.školy + odd.
    Výročné skúšky - OCH - organ 1.-3.ročník A-11 10,oo Muška
    Výročné skúšky - spev -1. a 5.ročník /HOŠ,PHOŠ/ B-306 11,3o Gráf
    Výročné skúšky - klavír - 3.ročník /HOŠ/ KSLÁ 13,3o Berki
    Zasadnutie talentovej komisie + UR A-25 12,45 členovia TK
20.6. streda Výročné skúšky - sláčiky - 1.ročník B-317 9,oo Guttenová
    Výročné skúšky - spev - 2.ročník /HOŠ,PHOŠ/ B-306 11,oo Gráf
    Zápis známok 1.,2.,3.,5. roč. do klasif.katalógov "C" do 12,oo vyučujúci
    Kontrola známok vedúcimi oddelení "C" do 14,oo ved.oddelení
21.6. štvrtok Cesta a poznávanie historických organov v Poľsku Poľsko   Muška
    21.-24.6.2018      
22.6. piatok Do 22.6. termín vrátenia výpožičiek zo ŠHK - žiaci 1..,2.,3.,5. + pedag.     Fojtíková
    Porada triednych učiteľov zbor."C" 11,oo Švandová
    Pedagogická rada + klasif.porada1.,2.,3. a 5.roč. KSLÁ 12,oo vedenie školy
28.6. štvrtok Odovzdanie pedagogickej dokumentácie     pedagógovia
    Seminár (o 10,00 h.) a koncert venovaný J.Hurnému NKS 16,oo Albertová
29.6. piatok Slávnostné vyradenie absolventov + ukonč.šk.roka                NKS 10,oo vedenie školy
    Odovzdávanie vysvedčení   po sláv.ukonč. tr.pedagógovia
    do 30.6. zaslanie výr.správ PK el.poštou na štud.oddelenie     ved.predm.komisií
    do 30.6. UR schváli návrhy tém  APP žiakov 5.ročníka     UR
    Koniec druhého polroka      
pokračovanie plánu práce na     júl - august 2018      
Dátum Deň Úlohy Miesto Hodina Zodpovedný
2.7. Pond. Vyhodnocovacia porada KSLÁ 10,oo ved.školy
    guláš - areál Konzervatória - pri budove "A" areál Konz. po vyh.porade ved.školy+ZO
3.7. Utorok Začiatok čerpania dovoleniek počas letných prázdnin      
           
23.8. Štvrtok Nástup pedagógov do školy      
    Porada pedagogických zamestnancov                     KSLÁ 9,oo ved.školy
    Dodatočné, over. a opravné komis.skúšky dľa rozpisu    B od 9,3o vyučujúci
    Školenie BOZP a PO všetkých zamestnancov školy KSLÁ po skúškach Štaffen
    Školenie členov požiarnych hliadok             KSLÁ po školení Štaffen
24.8. Piatok Dodatočné, over. a opravné komis.skúšky dľa rozpisu      B 8,oo vyučujúci
    Pedag.rada + klasifik. porada dodat.a opr.skúšok  KSLÁ 13,oo ved.školy
           
3.9. Pond. Slávnostné otvorenie školského roka                      NKS 10,oo vedenie školy

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80