Dôležité správy:

Celoročný plán

August – September 2018

23. 08. - nástup vyučujúcich do školy k príprave výchovno-vzdelávacej práce 
- porada pedagogických zamestnancov školy /KSLÁ o 09,00 hod./
23. – 24.08. - opravné, dodatočné a rozdielové skúšky, podľa rozpisu v jednotlivých budovách
24. 08. - uzatvorenie a odovzdanie protokolov
- porada triednych profesorov
- pedagogická rada - klasifikačná porada /13,00 hod./ 
- školenie BOZP v /KSLA/ a PO protipožiarnych hliadok /13,30 hod./
- školenie CO zamestnancov školy „príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc“ /po školení BOZP/
01. 09. - začiatok školského roka, štátny sviatok – Deň ústavy SR
03. 09. - otvorenie školského roka 2018/2019 v NKS Konzervatória o 10,00 hod.
- oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy – triedni učitelia
- odovzdanie opravených triednych kníh za šk. rok. 2017/2018 – triedni
- odovzdanie konferenčných katalógov za šk. rok 2017/2018 
04. 09. - školenie BOZP, PO pre všetkých žiakov školy /09,00 hod. v NKS/
05. 09. - založenie triednych kníh 
06. 09. - začiatok kolektívneho vyučovania podľa platného rozvrhu
- účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka 
- kurz na ochranu života človeka a prírody – žiaci 3. ročníka
07. 09. - kurz na ochranu života človeka a prírody – žiaci 3. ročníka 
10 . – 11. 09. - maturitné skúšky - jesenný termín
11. 09. - umelecká rada /12,45/ – predloženie a schválenie plánov predmetových komisií
13. 09. - odovzdanie individuálnych rozvrhov 
18. 09. - odovzdanie tematických plánov 
- odovzdanie dramaturgických plánov školských umeleckých telies 
- odovzdanie plánu práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 
- odovzdanie plánu práce koordinátora prevencie drogovej závislosti pre školský rok 2018/2019
25. 09. - absolventské skúšky v mimoriadnom termíne 
- pedagogická rada /16,30 hod. KSLA/
28. 09. - odovzdanie prihlášok na maturitnú skúšku žiakmi 4. roč. - úroveň a výber predmetov 
- založenie nových katalógových listov

Október 2018

01. 10. - výberové prehrávky na ŠSO 
09. 10. - verejný koncert
27. 10. - ZRŠ – plenárne, triedne, individuálne
31.10 – 02.11. - jesenné prázdniny

November 2018 

05.11. - začiatok vyučovania po jesenných prázdninách /pondelok/
10. 11. - I. metodický deň /sobota/ 
13. 11. - verejný koncert
17. 11. - štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu /sobota/
20. 11. - pedagogická rada – ¼ ročná klasifikačná porada
27. 11. - koncert pedagógov 
- imatrikulácie a stužková /termín dodatočne/

December 2018

04. 12. - verejný koncert
06. 12. - koncert ŠSO v DU Fatra 
11. 12. - koncert komornej hudby
13. 12. - riaditeľské absolventské prehrávky na orchester ŠKO - umelecká rada 
21. 12. - vianočná kapustnica
22.12.– 07.01. - vianočné prázdniny 

Január 2019

01. 01. - Deň vzniku Slovenskej republiky
08. 01. - začiatok vyučovania po vianočných prázdninách /utorok/
15. 01. - verejný koncert
14.–24 .01. - polročné skúšky všetkých oddelení
21. 01. - koncert mimoriadnych žiakov /KSLA/
25. 01. - zápis známok do katalógov za prvý polrok šk. roka 2018/2019 do 12,00 hod.
29. 01. - odovzdanie podkladov k absolventským koncertom / v písomnej forme/
- porada triednych profesorov /14,30 hod./ 
- pedagogická rada 
– klasifikačná porada za prvý polrok šk. roka 2018/19 o 16,30 hod.
31. 01. - koniec prvého polroka školského roka 2018/2019

Február 2019

01. 02. - polročné prázdniny / piatok/
04. 02. - začiatok vyučovania po polročných prázdninách /pondelok/
08 .02. - ples konzervatória 
12. 02. - verejný koncert
16. 02. - II. metodický deň /sobota/ 
- imoriadny termín MS /termín dodatočne/

Marec 2019

04. – 08.03. - jarné prázdniny
11. 03. - začiatok vyučovania po jarných prázdninách /pondelok/
12. 03. - verejný koncert
- PFIČ – jazyk slovenský a literatúra
13. 03. - PFIČ – jazyk anglický a jazyk nemecký
- absolventský koncert /KSLA/
15. 03. - talentové skúšky /piatok/
18. 03. - talentová komisia o 08,30 hod. /pondelok/
19. 03. - absolventský koncert /NKS/
26. 03 - absolventský koncert /NKS/
28. 03. - Deň učiteľov /14.00 hod./ 
- pedagogická rada – uzavretie prvého polroku 2018/19 o 13,30 hod.
- odovzdať v písomnej forme podklady na praktické maturitné skúšky
- odovzdanie konečnej textovej neviazanej formy APP konzultantom

Apríl 2019

02. 04. - absolventský koncert /NKS/
03. 04. - absolventský koncert /KSLA/
08. - 13. 04. - Medzinárodný festival v DU Fatra 
16. 04. - pedagogická rada – ¾ ročná klasifikačná porada 
16. 04. - verejný koncert /NKS/
18. – 23. 04. - veľkonočné prázdniny
24. 04. - začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách /streda/
24. 04. - absolventský koncert /KSLA/
29. - 30.04. - výročné skúšky žiakov 4. ročníkov 
30. 04. - náhradný termín TS 
30. 04. - odovzdanie absolventských písomných prác žiakov 6. ročníka /do 12,00 hod./ 
- štúdio mladých /termín dodatočne/ 
- koncert ŠSO /termín dodatočne/

Máj 2019 

03. 05. - pedagogická rada – klasifikačná porada 4. ročníka o 12,45 hod. 
06. – 10. 05. - príprava na praktickú a ústnu maturitnú skúšku žiakov 4. ročníka
13. – 14. 05. - praktické maturitné skúšky 
14. 05. - verejný koncert
20. – 24. 05. - ústne maturitné skúšky
21. 05. - absolventský koncert /NKS/
22. 05. - absolventský koncert /KSLA/
22. – 23. 05. - výročné skúšky žiakov 6. ročníka
28. 05. - pedagogická rada – klasifikačná porada 6. ročníka o 16,30 hod.
30. 05. - odovzdanie protokolov o zadaní absolventskej písomnej práce /písomných návrhov tém/ žiakmi 5.ročníka vedúcim oddelení

Jún 2019

03. 06. - koncert mimoriadnych žiakov /KSLA/
04. 06. - verejný koncert
07. 06. - schválenie návrhov tém APP predmetovými komisiami
03. – 13. 06. - súborné skúšky z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských písomných prác
03. – 18. 06. - výročné skúšky žiakov 1. 2. 3. a 5. ročníka
18. 06. - II. kolo talentových skúšok /utorok/ 
- talentová komisia, schválenie APP pre školský rok /2019-2020/ UR
21. 06. - porada triednych učiteľov 
- pedagogická rada – koncoročná klasifikačná porada žiakov 1. 2. 3. a 5. ročníka 
27. 06. - odovzdanie pedagogickej dokumentácie
28. 06. - vyradenie absolventov, vydávanie vysvedčení, ukončenie školského roka


Júl – August 2019

01. 07. - vyhodnocovacia porada /pondelok/
02. 07. - začiatok dovolenky počas letných prázdnin
22. - 23. 08. - nástup pedagógov do školy / 9,00hod KSLA/, dodatočné a opravné skúšky


Prihlášky na VŠ – podľa požiadaviek jednotlivých fakúlt
Termín a miesto konania súťaží budú určené po rokovaní organizačného výboru SŠK SR

Vypracoval: Mgr.art. Milan Oravec, ArtD. , Mgr.art. Zuzana Priečinská, Mgr. Hana Švandová      

 

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

plenárne zasadnutie ZRŠ

OZNAM   Výbor Združenia rodičov školy pri Konzervatóriu a vedenie Konzervatória oznamujú rodičom, že ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80