Dôležité správy:

Celoročný plán

Plán organizácie školského roka 2016/2017

August – september 2016

25. 08.             - nástup vyučujúcich do školy k príprave výchovno - vzdelávacej práce
                        - porada pedagogických zamestnancov školy /KSLÁ o 09,00 hod./
25. – 26.08.     - opravné, dodatočné a rozdielové skúšky, podľa rozpisu v jednotlivých budovách
26. 08.             - uzatvorenie a odovzdanie protokolov
                        - porada triednych učiteľov
                        - pedagogická rada  - klasifikačná porada /13,00 hod./
                        - školenie BOZP v /KSLÁ/ a PO  protipožiarnych  hliadok /13,30 hod./
01. 09.             - začiatok školského roka, štátny sviatok – Deň ústavy SR
05. 09.             - otvorenie školského roka 2016/2017 v NKS Konzervatória o 10,00 hod.
                        - oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy – triedni učitelia
                        - odovzdanie opravených triednych kníh za šk. rok. 2015/2016 – triedni
                        - odovzdanie konferenčných  katalógov za šk. rok 2015/2016
06. 09.             - školenie BOZP, PO všetkých  žiakov školy  /09,00 hod. v NKS/
                        - školenie CO zamestnancov školy „príprava obyvateľstva  na sebaochranu a vzájomnú     
                          pomoc“ /11,00 hod. v KSLÁ/
07. 09.             - založenie triednych kníh                                                                                                  
08. 09.              - začiatok kolektívneho vyučovania podľa platného rozvrhu
                         - účelové cvičenie žiakov 1. a 2. ročníka                                                                                                    
                        - kurz na ochranu života človeka a prírody – žiaci 3. ročníka
09. 09.             - kurz na ochranu života človeka a prírody – žiaci 3. ročníka 
13. 09.             -  umelecká rada – predloženie a schválenie plánov predmetových komisií
14. 09.             - odovzdanie individuálnych rozvrhov                                                        
19. 09.             - odovzdanie tematických plánov                                                                                                               
                        - odovzdanie dramaturgických plánov školských umeleckých telies                                                         
                        - odovzdanie plánu práce výchovného poradcu pre školský rok 2016/2017                                    
                        - odovzdanie plánu práce koordinátora prevencie drogovej závislosti  pre šk. rok 2016/17
27. 09.             - absolventské skúšky v mimoriadnom  termíne
30. 09.             - odovzdanie prihlášok na maturitnú skúšku žiakmi 4.roč. - úroveň a výber predmetov                           
                        - založenie nových katalógových listov
 

Október  2016

1.10.                - ZRŠ – plenárne, triedne, individuálne /voľby do rady školy/
11. 10.             - verejný koncert
28. – 31. 10.    - jesenné prázdniny


November 2016

02. 11.             - začiatok vyučovania po jesenných prázdninách  /streda/
05. 11.             - I. metodický deň /sobota/ 
08. 11.             - koncert ŠSO a Big bandu k 65. výročiu školy, ŠKO - Fatra
15. 11.             - verejný koncert
17. 11.             - štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu  /štvrtok/
22. 11.             - pedagogická rada – ¼ ročná klasifikačná porada
29. 11.             - koncert pedagógov 
                        - imatrikulácie a stužková /termín dodatočne/                                                                                                                                        
 December 2016

06. 12.             - verejný koncert
13. 12.             - koncert komornej hudby
15. 12.             - riaditeľské absolventské prehrávky na orchester ŠKO  -  umelecká rada
22. 12.             - vianočná kapustnica
23.12.– 05.01. - vianočné prázdniny                                                                                   
                          termín ŠSO / termín dodatočne/

Január 2017

 01. 01.             - Deň vzniku Slovenskej republiky
09. 01.             - začiatok vyučovania po vianočných prázdninách /pondelok/
17. 01              - verejný koncert
11.01–19 .01.  - polročné skúšky všetkých oddelení
20. 01.             - zápis známok do katalógov za prvý  polrok šk. roka 2016/2017 do 12,00 hod.
23. 01.             - koncert mimoriadnych žiakov /KSLA/
24. 01.              - odovzdanie podkladov k absolventským koncertom / v písomnej forme/
                        - porada triednych učiteľov  /14,30 hod. v budove „C“/                                                                            
                        - pedagogická rada – klasifikačná porada za prvý  polrok šk. roka 2016/17  o 16,30 hod.
31. 01.             - koniec prvého polroka  školského roka 2016/2017

Február  2017

03. 02.             - polročné prázdniny / piatok/
06. 02.             - začiatok vyučovania po polročných prázdninách /pondelok/
11. 02.             - II. metodický deň /sobota/
14. 02.             - verejný koncert
27. – 03.03.     - jarné prázdniny                                                                                                                                                                                                     mimoriadny termín MS /termín dodatočne/
 
Marec  2017

06. 03              - začiatok vyučovania po jarných prázdninách /pondelok/
14. 03.             - verejný koncert
                        - PFIČ – jazyk slovenský a literatúra
15. 03.             - PFIČ – jazyk anglický a jazyk nemecký
                        - absolventský koncert (KSLÁ/
21. 03.             - absolventský koncert /NKS/
27. 03.             - talentové skúšky /pondelok/
28. 03.             - dodatočná pedagogická rada – uzavretie prvého polroku 2016/17  o 16,30 hod.
29. 03.             - odovzdať v písomnej forme podklady na praktické maturitné skúšky
                        - talentová komisia o 12,45 hod. č.25 /A/
                        - absolventský koncert  /KSLÁ/
31. 03.             - Deň učiteľov /slávnostný obed 13,00 hod./
                        - odovzdanie konečnej textovej neviazanej formy APP konzultantom      
 

Apríl 2017

03 - 08. 04.     - Medzinárodný festival ALLEGRETTO                
11. 04.             - verejný koncert
12. 04.             - náhradný termín  talentových skúšok
13. – 18.04.     - veľkonočné prázdniny
19. 04.             - začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách /streda/                                            
25. 04.             - pedagogická rada – ¾ ročná klasifikačná porada                              
                        - absolventský koncert /NKS/
26. 04.             - absolventský koncert /KSLÁ/
28. 04.             - odovzdanie absolventských písomných prác žiakov 6. ročníka /do 12,00 h. na štud. odd./
                          štúdio mladých /termín dodatočne/                                                                                                                                                                          koncert ŠSO /termín dodatočne/
 

Máj 2017

02. – 03. 05.    - výročné skúšky žiakov 4. ročníka
02. 05.             - absolventský koncert /NKS/
03. 05.             - zápis známok do katalógov žiakom 4. ročníka do 12,00 hod.      
05. 05.             - pedagogická rada – klasifikačná porada 4. ročníka o 12,45 hod.  /KSLÁ/                      
08. – 12. 05.    - príprava na praktickú a ústnu maturitnú skúšku žiakov 4. ročníka
09. 05.             - verejný koncert
15. – 16. 05.    - praktické maturitné skúšky
22. – 26. 05.    - ústne maturitné skúšky
23. 05.             - absolventský koncert /NKS/
24. 05.             - absolventský koncert /KSLÁ/
24. – 26. 05.    - výročné skúšky žiakov 6. ročníka
26. 05.             - zápis známok do katalógov žiakom 6. ročníka do 12,00 hod.
30. 05.             - pedagogická rada – klasifikačná porada 6. ročníka o 16,30 hod. /KSLÁ/
                        - odovzdanie protokolov o zadaní absolventskej písomnej práce /písomných návrhov                               
                           tém/ žiakmi 5.ročníka vedúcim oddelení
 
Jún 2017

06. 06.             - verejný koncert
09. 06.             - schválenie návrhov tém APP predmetovými komisiami
05. – 15. 06.    - súborné skúšky z pedagogickej prípravy a obhajoby absolventských písomných prác
12. – 20. 06.    - výročné skúšky žiakov 1., 2., 3. a 5. ročníka
19. 06.             - koncert mimoriadnych žiakov /KSLÁ/
20. 06.             - II. kolo talentových skúšok  /utorok/ 
21. 06.             - zápis známok do katalógov žiakom 1., 2., 3.  5. ročníka do 12,00 hod.
23. 06.             - porada triednych učiteľov                          
                        - pedagogická rada – koncoročná klasifikačná porada žiakov 1., 2., 3. a  5. ročníka         
                        - odovzdanie návrhov tém absolventských písomných prác
29. 06.             - odovzdanie pedagogickej dokumentácie
30. 06.             - vyradenie absolventov, vydávanie vysvedčení, ukončenie školského roka
                        - schválenie tém APP pre budúci školský rok /2017-2018/ umeleckou radou
 

Júl – august 2017

03. 07.             - vyhodnocovacia porada /pondelok/
04. 07.             - začiatok dovolenky počas letných prázdnin
24. - 25. 08.    - nástup pedagógov do školy  /štvrtok, piatok/ dodatočné a opravné skúšky

Prihlášky na VŠ – podľa požiadaviek jednotlivých fakúlt
Termín a miesto konania súťaží budú určené po rokovaní organizačného výboru SŠK SR
 
Vypracoval:  Mgr. art. Milan Oravec, ArtD. ,  Mgr. art. Zuzana  Priečinská,  Mgr. Hana  Švandová            
                                                                        

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK   2016-2017 16. 11. 2016  8. ročník gitarovej s...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80