Dôležité správy:

Žiacka rada

Žiacka rada reprezentuje a zastupuje študentov Konzervatória v Žiline. Jej úlohou je riešiť problémy študentov a v tejto súvislosti komunikovať s vedením školy, predkladať mu návrhy na zlepšenie fungovania školského prostredia. Zvolený zástupca študentov sa pravidelne zúčastňuje na zasadaní Školskej rady.  ŽIACKA   RADA  v školskom roku 2014/2015
 
1. A           BARTEK  Dominik
1. B           HALEČKA  Filip
2. A           JUHÁSOVÁ  Martina
2. B           TOMAN   Roman - podpredseda
3. A           FOJTÍKOVÁ   Petra - tajomníčka
3. B           KRPELAN   Matúš - predseda
4. A           PIESECKÁ   Petra
4. B           JURIGOVÁ  Soňa
5. A           GREGUŠOVÁ   Patrícia
5. B           ZECHEL   Matúš
6.              POHŮNEK   Tomáš

Plán činnosti Žiackej školskej rady na šk. r. 2014/2015
 
September:        Naša nová klubovňa  (úprava priestorov)
Október:             Tvorivý október  (príprava ručných prác s hudobnou tematikou na vianočnú burzu)
Záložka do knihy spája slovenské školy (celoslovenský  projekt pre stredné školy)
November:         Imatrikulácie
Príprava vianočnej burzy  (koordinácia aktivít)
                               Študentská kvapka krvi
December:          Mikuláš
                               Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu
                               2. vianočná burza kníh a hudobnín
Január:                                Ples školy
Február:              Valentínska pošta
Marec:                 Kniha môjho detstva
                               Daruj knihu škole 
Apríl:                    Súťaž o najlepšiu hlášku – anketa
Máj:                      Športové podujatie – turnaj
Jún:                       Hodnotenie celoročnej činnosti
 
Zástupcovia ŽŠR (výbor) sa min. dvakrát do roka stretnú s riaditeľom školy  a predložia svoje návrhy, podnety a pripomienky.

Štatút Žiackej školskej rady pri Konzervatóriu v Žiline
 

Preambula 

       V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút Žiackej školskej rady.
 
Článok I.
Základné ustanovenie
1.      Názov: Žiacka školská rada pri Konzervatóriu v Žiline
2.      Adresa sídla: J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
 
Článok II.
Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady
1.      Žiacka školská rada (ŽŠR) je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.      ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.
 
Článok III.
Činnosť žiackej školskej rady
1.      ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania
a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
2.      ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská  a návrhy, zastupuje žiakov
aj navonok.
3.      ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
4.      ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť.
5.      ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní Vnútorného poriadku školy.
6.      ŽŠR volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
7.      ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých  členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných                    členov ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov
do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR.
 
Článok IV.
Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov
1.      ŽŠR je zložená zo zástupcov jednotlivých tried.
2.      Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy.
3.      V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním.
4.      Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu, podpredsedu a tajomníka tajným hlasovaním.
5.      Z každej voľby sa robí zápisnica.
6.      Predsedom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov.
7.      Ak zanikne členstvo v ŽŠR napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi ŽŠR sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do ŽŠR.
 
Článok V.
Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady
1.      Člen má právo:
a)      voliť a byť volený,
b)      navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR,
c)      byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR
a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d)      hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR,
e)      predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.
Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu.
2.      Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3.      Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.
  
Článok VI.
Povinnosti predsedu žiackej školskej rady
1.      Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady
a koná v jej mene.
2.      Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽŠR.
 
Článok VII.
Hospodárenie žiackej  školskej rady
1.      ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
2.      ŽŠR nemá vlastný majetok.
3.      ŽŠR hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
4.      Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac
pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
 
Článok VIII.
ŽŠR zasadá v určený deň v prvý a tretí týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.
 
Článok IX.
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 19. 11. 2013 a od toho dňa nadobúda účinnosť.
 
 
Dátum: 19. 11. 2013                              News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80