Dôležité správy:

Umelecká rada

Umelecká rada je užším poradným orgánom riaditeľa školy. Vyjadruje sa k závažným koncepčným zámerom školy, k operatívnym rozhodnutiam  a organizačným opatreniam vedenia školy. Riaditeľovi školy predkladá odporúčania, námety, návrhy na  skvalitňovanie riadiacej, kontrolnej a organizačnej práce. Umelecká rada  pracuje zároveň ako talentová komisia pri prijímacích skúškach – prerokúva a schvaľuje výsledky  talentových skúšok. Jej členovia tiež tvoria  komisiu pri výbere žiakov na koncertné vystúpenie so školským orchestrom alebo Štátnym komorným orchestrom.
Zasadanie Umeleckej rady zvoláva riaditeľ školy podľa plánu organizácie školského roku spravidla 8 - 10 krát ročne.
 
Zloženie:

Mgr. art. Milan Oravec ArtD. – riaditeľ školy
Mgr. art. Zuzana Priečinská – zástupkyňa riaditeľa pre odborné predmety
Mgr. Hana Švandová – zástupkyňa riaditeľa pre všeobecno-vzdelávacie a hudobno-teoretické predmety
Mgr. art. Ľudmila Fraňová – vedúca klavírneho oddelenia
Mgr. Martina Turská – vedúca oddelenia hry na klavíri a korepetícií
Mgr. art. Jozef Gráf - vedúci oddelenia spevu
Mgr. art. Janka Halačová – vedúca akordeónového oddelenia
Mgr. Ing. Marián Muška – vedúci oddelenia cirkevnej hudby, organa, skladby a dirigovania
Mgr. art. Ľubomír Kudja – vedúci oddelenia sláčikových nástrojov
Tibor Kováč – vedúci oddelenia strunových nástrojov
Mgr. art. Milada Hrianková – vedúca oddelenia drevených dychových nástrojov
Mgr. Martin Oboňa – vedúci oddelenia plechových dychových nástrojov
Mgr. Janka Serra - vedúca PK hudobno-teoretických predmetov


 

News image

YouTube Konzervatória Žil

YouTube kanál Konzervatória Žilina, verejné nahrávky našich študentov nájdete na: kliknite tu... ...

Čítať viac...
News image

Hudobný archív KonZa

Hudobný archív konzervatória Žilina, nahrávka, strih, mastering a zaradenie skladieb realizujú študenti 6...

Čítať viac...
News image

Úspechy študentov

GRATULUJEME NAŠIM ŠTUDENTOM ŠKOLSKÝ  ROK  2017-2018 29. 11. 2017   Celoslovenská ...

Čítať viac...

Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80