Dôležité správy:

Smernica o APP, zmluvy

Smernica o náležitostiach absolvenských písomných prác

Posudok konzultanta APP

Posudok oponenta APP

Protokol o zadaní APPKolektívna zmluva 2016


Kontakt

Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk
tel.: 041/56 200 90, 56 217 91
fax.: 041/56 226 80