Maturitná skúška

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

Aktuálne informácie zabezpečenia maturitných skúšok nájdete na web stránke www.nucem.sk/sk/maturita

Termíny maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019.

Kód školy:

marec 2019 (utorok) – externá časť a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
marec 2019 (streda) – externá časť MS a PFIČ MS z cudzieho jazyka

máj 2019 (pondelok – štvrtok) – ústna časť MS